Genel Dava Vekaletnamesi

V E K A L E T N A M E

Leh ve aleyhimde açılmış veya açılacak bilumum dava, takip ve ihtilaflardan dolayı T.C. Mahkemelerinin, Meclislerinin, Daire ve Müesseselerinin ve Komisyonlarının her kısım ve derecesinde davacı, davalı ve üçüncü şahıs gibi her sıfat, tarik ve suretle bizi/beni temsile, hak ve menfaatlerimizi temin ve muhafazası için icap eden bütün muameleleri ifa, ikmal ve intaca bilumum takip ve taleplerde bulunmaya, davalara müdahil sıfatı ile iştirak ve müdahaleye, davayı ıslaha, tevhit ve tefrik talebinde bulunmaya, yemin teklif, kabul ve redde, delil ve şahit ikamesine, hâkimleri, kâtipleri, bilirkişileri şikayete ve  redde, hakem ve bilirkişi tayin ve azline, keşif, muayene, bilirkişi tetkikatı ve delil tespiti talebinde bulunmaya, ihtiyati tedbir ve ihtiyati haciz kararları istihsal edip icraya ve infaza, haciz ve tedbir vaaz ve fekke, her türlü itiraz hakkımızı kullanmaya, ilamları infaza ve temyize, tashih talebinde bulunmaya, muhakeme iadesini talep etmeye, Basın Kanunu’ndan doğan cevap ve düzeltme, tekzip haklarımızı kullanmaya ve bu sebeple açılacak maddi ve manevi tazminat davaları ile ceza davalarında temsile, ihtarname, ihbarname, protesto keşide ve cevaplandırmaya, icra daireleri, Yargıtay, Sayıştay, Danıştay, bölge idare mahkemeleri, Vergi mahkemeleri, Devlet Güvenlik Mahkemeleri ile yasalarla kurulmuş ve kurulacak yargı organları ve diğer devlet dairelerinin tümünde gerekli her türlü kanuni işlemleri yapmaya, işleri takibe, müraafaya, dava nakline, elden evrak alıp vermeye, kayıt ve suretler çıkarmaya, dosyaları tetkike, yanlışları düzeltmeye, vergi daireleri, vergi itiraz, taktir, temyiz ve il uzlaşma komisyonları ile yasalarla bu konularda kurulmuş ve bundan sonra kurulacak organlarda beni temsile, uzlaşma talebinde bulunmaya, tutanakları imzalamaya, itiraza, gerekli yasal işlemleri takip ve neticelendirmeye, tüm kararların infazını ilgili kuruluşlardan istemeye, mahkeme ve icra dairelerinde satışlara girmeye, tüm resmi daire kurum ve kuruluşlarda adıma mal beyanında bulunmaya, resmi daire ve kurum-kuruluşlarda bütün işlemleri takip etmeye,  bu yetkilerin bir kısmı veya tamamı ile başkalarını da tevkil, teşrik ve azle, Tevkil olunanı azletmeye, mirasın reddi davası açmaya, şikayetlerden vazgeçmeye, Yabancı mahkemeler tarafından verilen boşanma kararlarının Türkiye’de tanıma ve tenfiz davası açmaya ve açılan davayı kabul etmeye, bu davalar ile ilgili adıma tebligat almaya, dava dilekçesini tebellüğ etmeye, mahkemelerinde murafaalarda bulunmaya, tebliğ ve tebellüğe, duruşmadan vareste tutulma yolunda talepte bulunmaya, gıyabımda/gıyabımızda cereyan edecek duruşmalara katılmaya, davayı feragati kabule, davadan ve temyizden feragate, ilgili mevzuat uyarınca arabuluculuk dâhil alternatif uyuşmazlık çözüm yollarına başvurmaya, arabuluculuk görüşmelerine katılmaya, beyan ve belge sunmaya, dilekçe ve tutanakları imzaya, arabuluculuk faaliyetleri sırasında gerçekleştirilecek sair işlemleri takibe,  ahz-u kabza, bankalardan çek tahsil etmeye, çek yasal sorumluluk bedeli  almaya, adıma çek cirolamaya, makbuz, belge ve dekont almaya, sulh ve ibraya, münferiden veya müştereken icrayı vekâlete, icra ihalelerine iştirake, teminat yatırıp geri almaya, pey sürmeye, arttırmaya, eksiltmeye, ihale uhdemizde kaldığı takdirde mahcuz malları talep ve teslim almaya, mahcuzu alacağa mahsup etmeye, takas ve mahsup talebinde bulunmaya, mahcuz malları teslim almaya, teslim tesellüm evrakını imzalamaya adıma sabıka kaydı almaya, ortak ve/veya yönetim kurulu üyesi olduğum şirketlerin, ortak ve yetkililerini olağanüstü genel kurula çağırmaya, Sosyal Sigortalar Kurumu ve diğer devlet dairelerinde temsil etmeye ve işlem yapmaya, her türlü temliği almaya ve tapuda her türlü  şerh işlemini yaptırmaya, veraset ilamı almaya, veraset ve intikal işlemleri ve bu işlemler için tapu, belediye, vergi dairesi ile tüm resmi makamlar ve bankalarda işlem yapmaya, izale-i şüyu davası ikame etmeye, İstanbul Barosu Avukatlarından; Çeçen Sok. 46/G Akasya Koru Kule Sit. C3 Blok D:90 K:14 Acıbadem /Üsküdar İstanbul adresinde mukim 50014407708 T.C. kimlik numaralı Av. Ömer ÖZYİĞİT’İ vekil tayin ettim. 

 

Av. Ömer ÖZYİĞİT / Üsküdar Vergi Dairesi: 718 025 2523

 
Yol Tarifi